REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ENSIMA.STUDIO (dalej: „Regulamin”)

I. Informacje ogólne

1. Sklep internetowy https://ensimastudio.com/ (dalej: „Sklep”) prowadzony jest przez jest ST Partners spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Grzegórzeckiej 67C/147, 31-559 Kraków, która zarejestrowana jest w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000840661, i posiada numery NIP: 6751729087, REGON 386034741 (dalej: „Sprzedawca”). Dane kontaktowe: ul. Królewska 51, 30-081 Kraków, contact@ensimastudio.com.

2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Zasady przetwarzania danych osobowych określone są w Polityce prywatności Sklepu.

II. Definicje

Sprzedawca – ST Partners spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Grzegórzeckiej 67C/147, 31-559 Kraków, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000840661, i posiada numery NIP: 6751729087, REGON 386034741.

Sklep – sklep internetowy, który działa pod adresem https://ensimastudio.com/, którego właścicielem jest Sprzedawca.

Strona internetowa – strona internetowa działająca pod adresem https://ensimastudio.com/.

Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, dokonująca zakupów w Sklepie na zasadach określonych w Regulaminie.

Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Rejestracja – przypisanie osobie, która wyraża wolę zostania Klientem loginu oraz hasła, które będą go identyfikować.

Towar lub Towary – towar lub towary, opisane na Stronie internetowej, co do których Sprzedawca zamieścił informację o możliwości ich zakupu.

III.  Warunki techniczne, zobowiązania Klienta

1. Do korzystania ze Sklepu wymagany jest:

1) Dowolnego rodzaju komputer, tablet, smartphone lub urządzenie innego rodzaju posiadające funkcjonalności, jak urządzenia wcześniej wskazane, z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową taką jak Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla FireFox, Opera, Safari lub inną kompatybilną;

2) Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

2. Przeglądanie treści powszechnie udostępnionych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Serwisu nie wymaga rejestracji. Korzystanie z usług świadczonych przez Sprzedawcę wymaga Rejestracji (założenia konta) na zasadach wskazanych w Regulaminie.

3. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem, z poszanowaniem zasad określonych Regulaminem, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego oraz ustalonymi zwyczajami.

4. Klient jest zobowiązany w szczególności do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w tym m.in. od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość strony internetowej Sklepu lub jej elementu technicznego, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

5. Zabrania się wykorzystywania Sklepu do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłania spamu lub treści naruszających obowiązujący porządek prawny, zasady współżycia społecznego lub ustalone zwyczaje, prowadzenia na stronach internetowych Sklepu jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej lub agitacyjnej.

6. Prawa własności intelektualnej do wszelkich utworów, logotypów, oznaczeń graficznych, skryptu oraz narzędzi go generujących w ramach Sklepu, przynależą wyłącznie Sprzedawcy.

IV.  Rejestracja

Celem dokonania przez Klienta Rejestracji konieczne jest:

a) w zakładce „Zarejestruj się” wprowadzenie następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, adres dostawy, telefon

b) zaakceptowanie Regulaminu oraz Polityki prywatności Sprzedawcy.

V. Zasady składania zamówień

1. Zamówienia mogą być składane wyłącznie za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Sklepu.

2. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że Towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o częściowej realizacji lub anulowaniu całości zamówienia. W przypadku niedostępności całości Towarów objętych zamówieniem, Klient jest informowany o fakcie niemożności realizacji zamówienia.

3. Ceny Towarów wskazane na stronie Sklepu podane są w złotych polskich i zawierają podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Towarów będących przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronie Sklepu w trakcie składania Zamówienia.

4. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie przez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail na wskazany w trakcie składania zamówienia adres e-mail.

5. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia. Informacje w sprawie przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności.

6. Działając na podstawie Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 poz. 1221, z późn. zm.) art. 106n Klient wyraża zgodę na przesyłanie faktur, duplikatów tych faktur oraz ich korekt, w formie elektronicznej przez Sprzedawcę na adres e-mail, który poda przy składaniu zamówienia.

7. Klient zobowiązuje się przyjmować faktury, o których mowa w pkt.6 w formie papierowej w przypadku, gdy przeszkody techniczne lub formalne uniemożliwiają przesłanie faktur drogą elektroniczną.

VI. Wysyłka i zapłata

1. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem In Post. Zakupione Towary dostarczane są pod adres wskazany w formularzu zamówień bezpośrednio do Klienta lub do wskazanego paczkomatu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Koszty wysyłki ponosi Klient i składa się na nie opłata pocztowa oraz koszty opakowania.

2. Sklep przyjmuje płatności realizowane:
za pośrednictwem wyspecjalizowanego podmiotu świadczącego usługi przelewów elektronicznych - podstawą wydania lub wysłania Towaru jest wyłącznie potwierdzenie dokonania płatności przez firmę zajmującą się obsługą płatności, Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu od operatora płatności potwierdzenia poprawnego wykonania operacji.

3. Termin wysyłki zamówionych Towarów wynosi do 3 dni roboczych od momentu zaksięgowania płatności.

VII. Reklamacje

1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku oraz kodeksu cywilnego wobec Klientów będących konsumentami, Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową. W przypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca odpowiada na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.

2. Wszelkie reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu należy kierować na adres e-mail: contact@ensimastudio.com

3. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana do Klienta na adres mailowy, z którego przesłana została reklamacja.

4. Celem realizacji reklamacji wadliwy Towar należy zwrócić za pośrednictwem portalu szybkiezwroty.pl do paczkomatu przypisanego do Sprzedawcy.

VIII.  Prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa przysługuje jedynie konsumentom.

2. Konsument może zrezygnować z Towaru kupionego w Sklepie i złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie 30 dni od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym.

3. Klient-konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

4. Sprzedawca niezwłocznie prześle Klientowi- konsumentowi za pośrednictwem poczty elektronicznej, potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

5. Sprzedawca najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia otrzymania paczki ze zwracanym towarem konsumenta, zwróci Klientowi kwotę równą wszystkim dokonanym przez Klienta płatnościom, w tym koszty dostarczenia Towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie przez niego upoważnionej do odbioru niezwłocznie, nie później niż 30 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

7. Sprzedawca przyjmuje zwroty za pośrednictwem portalu szybkiezwroty.pl do paczkomatu przypisanego do Sprzedawcy.

8. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (tj. koszty jego opakowania, zabezpieczenia, nadania).

IX. Pozostałe postanowienia

1. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę zamówionego towaru przewoźnikowi przechodzą na Klienta korzyści i ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi. Klient zobowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju oraz dokonać ewentualnych czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu cywilnego.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu.