POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO ENSIMA.STUDIO

  • Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników e-sklepu https://ensimastudio.com/ (dalej jako „Sklep”).

  • Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników Sklepu odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej Rozporządzeniem oraz ustawą o ochronie danych osobowych.

  • Przed skorzystaniem ze strony internetowej https://ensimastudio.com/ Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszą Polityką Prywatności. Korzystając ze Sklepu, Użytkownik akceptuje niniejszą Politykę Prywatności.

I. Informacje ogólne


Operatorem e-sklepu https://ensimastudio.com/ jest ST Partners spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Grzegórzeckiej 67C/147, 31-559 Kraków, zwana dalej ST Partners, która zarejestrowana jest w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000840661, i posiada numery NIP: 6751729087, REGON 386034741. Administratorem danych osobowych Użytkowników Sklepu jest ST Partners. ST Partners, jako podmiot prowadzący Sklep, dba o ochronę prywatności i informacji przekazywanych przez Użytkowników Sklepu, a w szczególności ich danych osobowych.
ST Partners zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz ich należytego zabezpieczenia.

II. Informacje w sprawie przetwarzania danych osobowych

1. Przekazanie danych osobowych przez Użytkowników Sklepu jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji zamówienia w Sklepie. Skutkiem odmowy podania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji zamówienia w Sklepie. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników Sklepu pozwala na świadczenie usług przez Sklep m.in. utrzymanie kont Użytkowników, realizowania zamówień, kontakt związany z wykonaniem umowy, a także przesyłanie informacji marketingowych (w tym  newslettera).
2. Złożenie zamówienia wymaga podania przez Użytkownika Sklepu wskazanych w formularzu zamówienia danych: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, adresu do dostawy,  numeru telefonu, adresu e-mail.
3. Niepodanie wskazanych w formularzu zamówienia danych osobowych oznacza rezygnację z procesu dokonywania zamówienia w Sklepie i niemożność dokonania zamówienia w Sklepie.
4. Odstąpienie od umowy wymaga podania przez Użytkownika Sklepu wskazanych w formularzu zwrotu danych: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu, adresu e-mail, numeru rachunku bankowego.
5. Dane osobowe wskazane w formularzu zamówienia i formularzu zwrotu mogą być przetwarzane w celu realizacji złożonego zamówienia i odstąpienia od umowy; wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących i ciążących na Administratorze, w szczególności w celach księgowych i podatkowych, a także dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed potencjalnymi roszczeniami.Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c), f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).  Sklep przetwarza dane osobowe Użytkownika także w następujących celach:  przekazania danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z: świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia). obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia). w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).  przekazania danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia). W przypadku, gdy podanie przez Użytkownika danych osobowych następuje w celu przekazania  danych osobowych Użytkownika do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep. W przypadku przekazania danych osobowych Użytkownika do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Użytkownika płatności na rzecz Sklepu przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu. W przypadku przekazania danych osobowych Użytkownika do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem a Bankiem. W przypadku przekazania danych osobowych Użytkownika do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Użytkownikowi dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Użytkownika towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem a Twisto Polska Sp. z o.o.
6. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c), f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
7. ST Partners nie ujawnia przekazywanych przez Użytkowników Sklepu danych osobowych osobom trzecim, za wyjątkiem przekazywania danych osobowych Użytkownika: podmiotom współpracującym z ST Partners w związku z funkcjonalnościami Sklepu i realizacją świadczonych za jego pośrednictwem usług (którymi mogą być. m.in ING Bank Śląski S.A., Twisto Polska Sp. z o.o., PayPro S.A.); dostawcom usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające realizację zamówienia w Sklepie oraz zarządzanie organizacją Administratora (jak podmioty świadczące usługi IT, dostawcy usług prawnych i doradczych, dostawcy usług informatycznych); organom publicznym w wypadkach przewidzianych przez przepisy prawa, gdy tego rodzaju ujawnienie danych jest obligatoryjne.
8. Dane osobowe podane w formularzu zamówienia i formularzu zwrotu, przetwarzane w celu wykonania zamówienia, będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń obu stron z tytułu złożenia i realizacji zamówienia w Sklepie oraz wypełnienia ewentualnych obowiązków archiwizacji dokumentów zgodnie z przepisami prawa.
9. Osoba składająca zamówienie w Sklepie posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu – na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
10. Osoba składająca zamówienie w Sklepie posiada także prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

III. Polityka cookies


1. Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu – ST Partners.
4. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
5. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
6. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Sklepu.  
7. Administrator wykorzystuje cookies w następujących celach: konfiguracji Sklepu - dostosowania zawartości Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Sklepu; analiz i badań oraz audytu oglądalności – zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych, tworzenia anonimowych statystyk za pośrednictwem narzędzi analitycznych, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych Sklepu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i  zawartości; świadczenia usług reklamowych – prezentowania przekazów reklamowych dostosowanych do preferencji Użytkownika. 

IV. Newsletter i lista oczekujących

1. Klient może zamówić usługę otrzymywania Newslettera oraz informacji o dostępności produktów poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej Sklepu , za pośrednictwem którego Klient wyrazi zgodę na:

  • otrzymywanie od Spółki informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną na podany przy rejestracji adres poczty elektronicznej.

  • gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sklep dla celów marketingowych zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą o ochronie danych osobowych.

2. Spółka, jako administrator wszystkich podanych przez Klienta danych osobowych, zapewnia ich ochronę zgodnie zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą o ochronie danych osobowych. Klient może zrezygnować z usługi newslettera w dowolnym momencie, klikając na link znajdujący się na dole każdej z przesłanych wiadomości e-mail.

V. Zmiana polityki prywatności Sklepu

ST Partners zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej Polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo lub ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania Sklepu. Aktualny tekst polityki prywatności zawsze znajduje się na stronie Sklepu.

VI. Kontakt

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z ochroną danych osobowych w związku z korzystaniem ze Sklepu można się skontaktować z ST Partners pod adresem e-mail: contact@ensimastudio.com.